Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Konkurs W toku Aktualności Wyrożniony

Konkurs UMK i SARP Kraków „Nowe Życie Pomiędzy Estakadami”

Konkurs UMK i SARP Kraków „Nowe Życie Pomiędzy Estakadami”

Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie.

Budowa kolei aglomeracyjnej i związana z nią zamiana na estakady istniejących nasypów kolejowych dzielących centrum miasta, w sposób zasadniczy zmieni relacje urbanistyczne, architektoniczne jak również komunikacyjne i społeczne w skali aglomeracji krakowskiej. Teren opracowania konkursowego obejmuje obszary sąsiadujące z przebudowywanymi liniami kolejowymi i bezpośrednio dotyczy przestrzeni położonych w centrum miasta na odcinku pomiędzy Dworcem Głównym i Wisłą. Jednym z głównych zadań wymagających rozwiązania będzie zagospodarowanie i sposób użytkowania przestrzeni które powstaną pod budowanymi wiaduktami.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania UMK oraz SARP Oddział Kraków ogłaszają międzynarodowy otwarty dwuetapowy konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistycznej oraz architektonicznej dotyczącej zagospodarowania nowych przestrzeni jakie powstaną pod budowanymi wiaduktami oraz w ich pobliżu, uwzględniającej również fakt, że przebudowa kolei spowoduje daleko idące zmiany dotyczące relacji przestrzennych w skali całego miasta.

Przedmiotem pierwszego etapu konkursu jest opracowanie urbanistyczne zawierające propozycję programu funkcjonalno-przestrzennego dla terenów „odzyskanych” dzięki przebudowie, nowe relacje urbanistyczne i komunikacyjne, zagospodarowanie terenów przyległych oraz nowe możliwości kształtowania centrum miasta jakie powstaną po zniknięciu barier w postaci nasypów. Oprócz koncepcji urbanistycznej całego odcinka objętego przebudową nasypów, w pierwszym etapie należy przedstawić uszczegółowioną koncepcję rejonu, w którym zlokalizowany będzie przystanek kolei aglomeracyjnej przy Placu pod i Halą Targową (na początku ul. Grzegórzeckiej) i związany z nim węzeł komunikacji miejskiej.

W pełni zintegrowany węzeł komunikacyjny (kolej, tramwaj, autobus, rower), będzie miał niebagatelny wpływ na zmiany zachowań komunikacyjnych w obszarze obejmującym znaczącą część obszaru śródmiejskiego. Węzeł będzie oferował atrakcyjne przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu publicznego, ale będzie również stanowił punkt startowy dla podróży pieszych mieszkańców obszaru oraz podróży związanych z celami zlokalizowanymi w Starym Mieście oraz na Kazimierzu. Zwiększy się również dostępność do samej Hali Targowej. Poszukiwane więc muszą być rozwiązania zapewniające wielofunkcyjność obszaru w szerszym kontekście urbanistycznym.

Koncepcja powinna obejmować propozycje zagospodarowanie zarówno placu jak i przestrzeni po drugiej stronie wiaduktu (od strony ul. Dietla). Szczegóły dot. zakresu opracowania określono w dalszej części regulaminu.

Przedmiotem drugiego etapu konkursu będzie koncepcja architektoniczna fragmentu przebudowywanej linii kolejowej, zlokalizowanego na odcinku pomiędzy ul. Kopernika i ul. Grzegórzecką i obejmująca trzy wskazane przęsła wraz bezpośrednim otoczeniem. Wymagane jest przedstawienie opracowania zarówno w formie rysunków w skali 1:500, 1:200 jak również modelu w skali 1:50. Szczegółowy zakres opracowania koncepcji architektonicznej opisano w dalszej części regulaminu. Opracowanie koncepcji architektonicznej powinno obejmować zarówno przestrzenie które powstaną pod budowanymi estakadami, jak również ich bezpośrednie otoczenie: kształtowanie pierzei sąsiednich ulic i wzajemnych relacji przestrzeni, które dotychczas były rozdzielone. Zwraca się uwagę, że propozycje dotyczące funkcji pod estakadami powinny uwzględniać fakt, że ruch pociągów na wiadukcie generuje drgania i hałas, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w proponowanych rozwiązaniach projektowych.

Głównym celem konkursu jest pozyskanie wielu koncepcji i pomysłów na kształtowanie centrum Krakowa, które będą pomocne w wyznaczeniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju oraz prowadzeniu dialogu i konsultacji społecznych. Zamawiający oczekuje współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych technologicznych i ekologicznych najwyższej jakości, zaprojektowanych ze szczególnym uszanowaniem kontekstu przestrzennego: urbanistycznego, historycznego, komunikacyjnego jak również społecznego – zaproponowania wizji miasta przyjaznego mieszkańcom.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:

arch. Tomasz Bobrowski – Główny Architekt Miasta Krakowa – Przewodniczący Sądu Konkursowego

arch. Jacek Ewý – KSK SARP Kraków – Sędzia referent

arch. Marlena Happach – KSK SARP Warszawa – Sędzia

arch. Piotr Lewicki – KSK SARP Kraków – Sędzia

arch. Stanisław Deńko – MPOIA RP – Sędzia

Krzysztof Drebot – PKP PLK S.A. – Sędzia

arch. Leszek Jasiński – UMK - Sędzia

Sekretarz organizacyjny konkursu:

arch. Paweł Wieczorek – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu

arch. Piotr Urbanowicz – SARP Kraków – sekretarz pomocniczy

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu – 18.05.2018

Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 29.05.2018

Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 5.06.2018

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 12.06.2018 do 15:00

Składanie prac konkursowych w 1 etapie – 31.07.2018 do 15:00

Termin ogłoszenia wyników etapu 1 konkursu – do 10.08.2018

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do 2 etapu – 13.08.2018

Składanie pytań do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 24.08.2018

Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 31.08.2018

Składanie prac konkursowych w 2 etapie – 5.10.2018 do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 19.10.2018

Pula nagród (kwoty brutto): 155 000 PLN

 w tym:

– pierwsza nagroda – 70 000 PLN

– druga nagroda – 50 000 PLN

– trzecia nagroda – 35 000 PLN

 

Materiały konkursowe dostępne są na stronie www.sarp.krakow.pl     

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków

Pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków

Tel: +48 12 422 75 40

www.sarp.krakow.pl sarp@sarp.krakow.pl