Konkurs W toku Aktualności Wyrożniony

Konkurs SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU

Konkurs SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU

OGŁOSZENIE o KONKURSIE

na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU W GDAŃSKU PRZY Ul. 3 MAJA

BUDYNKAMI PROKURATUR GDAŃSKICH

oraz

KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ

WYBRANYCH BUDYNKÓW: 

WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO, PROKURATURY

REGIONALNEJ I OKRĘGOWEJ W GDAŃSKU

Tytuł konkursu

„SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU” 

Konkurs jest otwarty, dwuetapowy, studialno – koncepcyjny, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, 

a Organizator w porozumieniu z Zamawiającym dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych 

Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu 

ZAMAWIAJĄCY KONKURS:

 Prokuratura Regionalna w Gdańsku

Wydział VI administracyjno-Budżetowy

ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27, 80-836 Gdańsk

BIURO KONKURSU:

Siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże”

Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk,

tel. +48 58 301-41-52, fax 48 58 301-04-53

www.gdansk.sarp.org.pl

e-mail: gdansk.konkurs.3maja@sarp.org.pl

Osoby upoważnione do kontaktów z Uczestnikami konkursu:

Sekretarz konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat, członek SARP O/„Wybrzeże”,

Sekretarz konkursu: arch. Marcin Poklewski Koziełło, członek SARP O/„Wybrzeże”.

e‐mail: gdansk.konkurs.3maja@sarp.org.pl

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu w Gdańsku przy ul. 3 Maja 5 i 6 obejmującego działki 6/25, 6/26; 20/1, 20/4; 20/5; 20/6, 20/7, 21 (cały obszar oznaczony na rysunku mpzp symbolem 001-U33)) wraz z budynkami prokuratur gdańskich, układem komunikacyjnym, zieleni i innych elementów zagospodarowania całości terenu oraz opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej wskazanych budynków obejmujących następujące funkcje: Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu Przestępczości zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Prokuratura Regionalna i Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Opracowanie koncepcji realizowane będzie w dwóch etapach.

Sposób uzyskania Regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu dostępny jest w formie zapisu elektronicznego, do pobrania na stronie internetowej Organizatora konkursu:www.gdansk.sarp.org.pl

Sposób porozumiewania się z Organizatorem zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres Biura konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże” Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk e‐mail: gdansk.konkurs.3maja@sarp.org.pl 

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy zawarte są w Regulaminie konkursu. 

Terminy konkursu

(Szczegółowy harmonogram zawarty jest w Regulaminie konkursu)

Termin ogłoszenia konkursu - 13.07.2018r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 01.08.2018. o godz. 15:00

Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji – 10.08.2018r.

Termin składania prac I etapu konkursu upływa w dniu 17.09.2018r. o godz. 15:00

Termin ogłoszenia wyników I etapu konkursu - 24.09.2018r.

Termin składania prac II etapu konkursu upływa w dniu 19.11.2018r. o godz. 15:00

Ogłoszenie wyników konkursu 30.11.2018

NAGRODY

I etap konkursu

zakończy się zakwalifikowaniem 3 - 5 zespołów do II etapu konkursu

II etap konkursu

I NAGRODA:            30.000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych brutto)

II NAGRODA:           15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych brutto)

III NAGRODA:          5.000 zł (pięć tysięcy złotych brutto)

oraz

zwrot kosztów udziału w konkursie dla wszystkich Uczestników II etapu konkursu:                              10.000 (dziesięć tysięcy złotych brutto)

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

arch. Joanna Wciorka-Konat

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Regulamin
  • Wymagania formalno-prawne zawarte w załącznikach - F1, F1.1, F2.1, F2.2, F3, F4;
  • Materiały wyjściowe do projektowania oraz wymagania Organizatora zawarte w załącznikach - M1, M2, M3.1, M3.2.1, M3.2.2, M3.2.3, M4, M5.

Załączniki