Rozstrzygniety

WYNIKI KONKURSU GIWK

WYNIKI KONKURSU GIWK

GDAŃSK, 20. 09. 2017

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU KONKURSU na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

SIEDZIBY SPÓŁKI GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA GIWK

ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku

objętego patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże

z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27 

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatora przekazuję informacje o procedurze i rozstrzygnięciu Konkursu:

  • Spośród 17 prac złożonych do I etapu Konkursu z powodów formalnych zostały zdyskwalifikowane 4 prace o numerach szyfrowych: 005, 012, 014, 015. Jednogłośną decyzją Sądu Konkursowego ustalono, że ww. prace nie będą podlegały dalszej ocenie. Po wielokryterialnej ocenie 13 pozostałych prac, głosami większości Sędziów, Sąd Konkursowy podjął decyzję o niedopuszczeniu do dalszej procedury konkursowej osiem prac o numerach szyfrowych: 001, 003, 004, 006, 007, 009, 013, 016. Prace o numerach szyfrowych: 002, 008, 010, 011 i 017, które uzyskały większość głosów zostały poddane ocenie punktowej zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w Regulaminie Konkursu
  • Do biura konkursu - do dnia 12.09.2017r. do godz. 15.00 - wpłynęło 5 (pięć) prac konkursowych II etapu Konkursu, które zostały niezwłocznie zaszyfrowane w sposób opisany w Regulaminie oraz zostały im nadane numery: 101, 102, 103, 104, 105.
  • Oceny prac konkursowych etapu II Konkursu Sąd Konkursowy dokonał w dniach 13-20.09. na posiedzeniach zamkniętych, oceniając zgodność opracowań z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu stosując następujące kryteria oceny prac :
  • W wyniku sprawdzenia i oceny Sądu Konkursowego - 1 praca konkursowa (nr 101) została zakwalifikowana jako niespełniająca istotnych formalnych warunków Regulaminu konkursu i z tego powodu niepodlegająca dalszej ocenie.
  • WYNIKI II ETAPU KONKURSU:
  • W dniu 20.09.2017r. o godzinie 16.00 odbyło się publiczne odtajnienie numerów szyfrowych i identyfikacja Uczestników II Etapu Konkursu na podstawie nadanych pracom sześciocyfrowych liczb rozpoznawczych oraz przyznanie określonych w Regulaminie nagród.

  

a) jakość i atrakcyjność rozwiązań projektu                                             0÷35 punktów

b) rozwiązania przestrzenne, powiązania z otoczeniem                         0÷20 punktów

c) prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych                                               0÷25 punktów

d) innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii                             0÷10 punktów

e) ekonomika realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji                           0÷10 punktów

łączna możliwa maksymalna liczba punktów                                             100 punktów

  

na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

SIEDZIBY SPÓŁKI GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA GIWK ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku:

Sąd Konkursowy ocenił prace następująco:

praca nr 102             53,75 punktów

praca nr 103             53 punkty

praca nr 104             40 punktów

praca nr 105             64,25 punkty (praca otrzymała więcej niż 50% punktów w każdym z kryteriów)

oraz ustalił dla pracy zwycięskiej zalecenia pokonkursowe do wykonania dokumentacji projektowej. 

I NAGRODA: 25000 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) + zaproszenie do negocjacji na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej

praca nr 105 o liczbie rozpoznawczej 058058:

pracownia Rochman Drohomirecki Architekci

arch. Jakub Drohomirecki,

arch. Mikołaj Ćwidak Pracownia Architektoniczna

arch. Piotr Szulc

arch. Adam Drohomirecki

arch. Anna Hildebrandt-Fijorek

     

II NAGRODA: 12000 zł (dwanaście tysięcy złotych brutto)

praca nr 102 o liczbie rozpoznawczej 071410

Pracownia Architektoniczna 3A Studio S.C.

arch. Jan Raniszewski

arch. Maciej Jaśkowiec

arch. Stefan Zieliński

     

III NAGRODA:                6000 zł (sześć tysięcy złotych brutto)

praca nr 103 o liczbie rozpoznawczej 130716

Studio Projektowe „Profil” – Pracownia Autorska Halina Sucharska

arch. Halina Sucharska

arch. Władysław Sucharski

 

ZWROT KOSZTÓW udziału w Konkursie dla Uczestnika, którego praca została przez Sąd konkursowy zakwalifikowana jako spełniająca warunki Konkursu: 3000,00 złotych netto

praca nr 104 o liczbie rozpoznawczej 101731

arch. Mateusz Czapla

arch. Maria Kumala-Michałowska

arch. Witold Sienkiel

Organizator konkursu Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże” zapraszają do Siedziby SARPu przy Targu Węglowym 27 na wystawę pokonkursową prac II Etapu Konkursu czynną w dniach 20-28.09.2017r w godzinach pracy biura.

Uczestnicy Konkursu, których prace nie zostały nagrodzone mogą je odbierać po zgłoszeniu tego faktu w ciągu 14 dni w biurze SARP, Dokumentem niezbędnym jest okazanie pokwitowania złożenia pracy.

Sekretarz Organizacyjny Konkursu arch. Joanna Wciorka-Konat

Prezentacja prac konkursowych dostępna jest:

http://www.giwk.pl/article/832...

Załączniki